Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

   Naddekanat je večja pastoralna enota škofije, ozemeljsko zaokrožena skupnost dveh ali več dekanij, ki so v pastoralno enoto povezane z namenom, da skupaj načrtujejo in usklajeno pastoralno delujejo v vseh župnijah področja. V naddekanat kot večjo enoto so župnije povezane zaradi geografskih, kulturnih, gospodarskih in upravnih danosti. Naddekanat vodi naddekan, ki je izvoljen izmed duhovnikov znotraj določenega naddekanata in predlagan škofu v imenovanje.

Naloge naddekanata so:
- načrtovanje pastoralnega dela in skrb za uresničevanje škofijskega pastoralnega načrta
- usklajevanje pastoralnega delovanja
- spodbujanje duhovnikov, redovnikov, diakonov, katehetov in drugih pastoralnih sodelavcev k medžupnijskemu in dekanijskemu sodelovanju ter vsestranski medsebojni pomoči
- spodbujanje in vključevanje novih sodelavcev za pastoralno dejavnost
- poživljanje sodelovanja in povezovanja s škofijskimi ustanovami

Naddekanati:
I. Savinjsko-Šaleški: dekanije Braslovče, Gornji Grad, Šaleška dolina
II. Celjski: dekanije Celje, Nova Cerkev, Žalec
III. Kozjanski: dekanije Kozje, Rogatec, Šmarje pri Jelšah
IV. Savski: dekaniji Laško, Videm ob Savi

ZEMLJEVID NADDEKANATOV

Naddekani:
Naddekana imenuje škof po posvetu z duhovniki naddekanata. Mandatna doba naddekana je pet let. Leta 2016 so bili imenovani naslednji naddekani:
- Savinjsko-Šaleški: Jože PRIBOŽIČ, župnik v Šoštanju
- Celjski: Marjan JEZERNIK, generalni vikar, celjski opat in mestni župnik Celje - sv. Danijel
- Kozjanski: Andrej GROBELNIK, nadžupnik v Rogatcu
- Savski: Jože ŠPES, župnik v Brestanici

 

Naloge naddekana so:
- skrbi za uresničevanje nalog, ki jih naddekanatu nalaga škofijski pastoralni načrt
- povezuje naddekanat s škofijskimi ustanovami
- skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje duhovnikov in njihovih sodelavcev
- skrbi za duhovno poglobitev pastoralnih delavcev
- spodbuja k medsebojni pomoči in solidarnosti
- usklajuje delo naddekanijskih centrov
- vodi plenarne seje
- vodi seje tajništva
- usklajuje delo komisij, odborov in referentov
- vizitira dekane naddekanata

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si